Winkelwagen
bartın escort giresun escort niğde escort amasya escort çorum escort tekirdağ escort kütahya escort osmaniye escort burdur escort

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Plantena.nl

Plantena is onderdeel van Reyal (KvK: 80738494 Btw: NL003480469B62)

Versie 2021

Dit zijn de algemene voorwaarden voor Plantena.nl en alle onderliggende pagina’s. Lees ook ons Privacybeleid, Retourbeleid, Cookiebeleid en Disclaimer.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via ons contactformulier, planto (chatbot) of via de mail [email protected].

Indien wij data hebben opgeslagen van u, of uw kind, kunt u een verzoek indienen via [email protected]. Om deze door ons te laten verwijderen uit het systeem. Wij kunnen om identiteitsverificatie vragen, uiteraard kunt u sommige gegevens bedekken op de documenten. In principe hebben wij alleen zicht nodig op de naam op het bewijs. Deze foto wordt nooit opgeslagen.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 01 – Definities

Artikel 02 – Toepasselijkheid

Artikel 03 – Offertes en aanbiedingen

Artikel 04 – De overeenkomst

Artikel 05 – Aanbod

Artikel 06 – Herroepingsrecht

Artikel 07 – Prijs

Artikel 08 – Betaling en incassokosten

Artikel 09 – Conformiteit en garanties

Artikel 10 – Levering

Artikel 11 – Opzegging

Artikel 12 – Duurtransacties

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en Klachtenregeling

Artikel 15 – Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden opgesteld door Plantena.
 2. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Plantena.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Plantena.
 4. Klant: de consument en ondernemer gezamenlijk.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Plantena georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten. Tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Plantena gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Abonnement: Diensten die Plantena aanbiedt die een langere looptijd hebben en waarvoor de klant een maandelijkse of jaarlijkse factuur ontvangt.
 10. Dag: kalenderdag;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Plantena en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Plantena en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Plantena zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
 5. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Plantena.
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
 1. Alle door Plantena gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en hebben een geldigheid van 14 dagen.
 2. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.
 3. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken voor de opgestelde offertes en/of opdrachten. Plantena mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Alle afbeeldingen die getoond worden op de website van Plantena zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Plantena niet.
Artikel 4. De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de offerte, betaling van het bedrag of door de opdracht schriftelijk te aanvaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Plantena onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Plantena passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, zal Plantena daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Plantena kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Plantena op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien Plantena zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 5. Aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  1. de eventuele kosten van verzending;
  1. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  1. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  1. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  1. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  1. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  1. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  1. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  1. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  1. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  1. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  1. Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.
Artikel 6. Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument geen mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, Bederfelijke producten zoals planten kunnen helaas niet worden geretourneerd volgens het herroepingsrecht. Indien de plant beschadigd wordt afgeleverd of niet naar verwachting is, kunt u contact opnemen met de klantenservice via: [email protected] of onze geautomatiseerde helpdesk raadplegen. Wij kijken dan samen met u naar een gepaste oplossing.
 2. Mocht een consument, gebruik willen maken van het herroepingsrecht dan is Plantena gerechtigd om de kosten die tot dan gemaakt zijn in rekening te brengen.
 3. De ondernemer die een software abonnement met Plantena is aangegaan heeft geen recht om deze overeenkomst te herroepen.
Artikel 7. Prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Plantena producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Plantena geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan Plantena niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.
 5. Plantena kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 8. Betaling en incassokosten.
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. De klant moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen op de factuur betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 5. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Plantena te melden.
 6. Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering van rechtswege in verzuim en is Plantena gerechtigd om de werkzaamheden en de toegang, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Plantena. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:
 1. 15% over de eerste € 2.500;
 2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
 3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
 4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
 5. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen. De volledige vordering van Plantena op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
 1. Klant failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
 2. Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
 3. Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.
Artikel 9. Conformiteit en garantie
 1. Plantena staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt, toegang krijgt tot de systemen of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
Artikel 10. Levering
 1. Plantena zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. En zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en is gerechtigd om derden in te schakelen. En zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (Over het algemeen binnen een werkweek, alleen kan dit vertraagd worden door externe partijen) doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn overeen is gekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 2 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te veranderen in overleg.
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 11. Opzegging
 1. De klant kan de overeenkomst tegen geen gewenst moment opzeggen. (Wel kunt u een overleg aangaan met Plantena over een mogelijke vergoeding, Plantena kan dit altijd weigeren)
 2. Indien een klant een chargeback heeft gedaan en hierdoor een openstaand bedrag in zijn account heeft kan de klant zijn abonnement niet opzeggen zolang de klant het openstaande bedrag niet betaald.
 3. Indien de klant opzegt zal de klant per einddatum geen toegang meer hebben tot de software.
Artikel 12. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 4. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 5. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 6. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 13. Intellectueel eigendom
 1. Plantena behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plantena.
 3. Alles dat Plantena levert, blijft eigendom van Plantena totdat klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 4. Als Plantena zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Plantena om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Plantena deze terug kan nemen.
Artikel 14. Aansprakelijkheid en klantenregeling
 1. Plantena is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Plantena.
 2. Plantena is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij zijn uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem.
 3. Indien Plantena aansprakelijk is gesteld en zij deze aansprakelijkheid erkend hebben dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot: het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Plantena minus de eigen risico. En/of Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.
 1. Plantena beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Plantena.
 3. Bij Plantena ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Plantena binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Plantena in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 5. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 6. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 7. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 8. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 9. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 10. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 11. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 15. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht
 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Bekijk ook onze andere informatie pagina’s zoals onze privacybeleid, en ons garantiebeleid.

Artikel 16. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping voor plantena

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

   

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

      

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

   

— Naam/Namen consument(en)

   

— Adres consument(en) :

   

— IBAN Rekeningnummer:

   

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   

— Datum(DD-MM-YYYY):

   

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Genoeg over onze Algemene Voorwaarden gelezen?

Lees dan onze andere blogs, of verzorgingstips, of begin met winkelen.

Plantenaofficial.com lanceert tegelijk met plantena.nl, zo zijn wij beschikbaar in heel Europa!

bartın escort giresun escort çorum escort tekirdağ escort osmaniye escort